Wędkarskie pasje

 

Wymiar ochronny – określona przepisami długość złowionej ryby, poniżej której musi być z powrotem wypuszczona do wody. Długość ryby liczona jest od początku pyska do końca płetwy ogonowej. Obowiązujący w Polsce wymiar ochronny określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami)[1]. Na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski wymiar ochronny określony jest przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb[2] – wymiar ten nie może być mniejszy niż określony w przepisach prawa.
 
Niedozwolony jest połów ryb i raków, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej (długość całkowita) nie przekracza wymiaru ochronnego dla danego gatunku:
 
boleń (Aspius aspius L.) 40 cm
brzanka (Barbus petenyi Heckel) 20 cm
brzana (Barbus barbus L.) 40 cm
brzana karpacka (Barbus cyclolepis Heckel) 20 cm
certa (Vimba vimba L.) 30 cm
głowacica (Hucho hucho L.) 70 cm
jaź (Leuciscus idus L.) 25 cm
jelec (Leuciscus leuciscus L.) 15 cm
kleń (Leuciscus cephalus L.) 25 cm
lin (Tinca tinca L.) 25 cm
lipień (Thymallus thymallus L.) 30 cm
łosoś (Salmo salar L.) 35 cm
miętus pospolity (Lota lota L.) w Odrze od ujścia Warty
do granicy z wodami morskimi 30 cm
pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario L.)
– w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu
oraz w Sanie i jego dopływach 25 cm
– w Odrze i jej dopływach od granicy państwowej
z Republiką Czeską do ujścia
– w Bystrzycy i jej dopływach 25 cm
– w pozostałych wodach 30 cm
rozpiór (Abramis ballerus L.) 25 cm
sandacz (Stizostedion lucioperca L.) 50 cm
sapa (Abramis sapa Pallas) 25 cm
sieja pospolita (Coregonus lavaretus L.) 35 cm
sielawa (Coregonus albula L.) 18 cm
sum europejski (Silurus glanis L.) 70 cm
szczupak pospolity (Esox lucius L.) 50 cm
świnka (Chondrostoma nasus L.) 25 cm
troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta L.) 35 cm
troć jeziorowa (Salmo trutta m. lacustris L.) 50 cm
węgorz (Anguilla anguilla L.) 40 cm
wzdręga (Scardinius erythrophthalmus L.) 15 cm
rak błotny (Pontastacus leptodactylus Esch.) 10 cm
rak szlachetny (Astacus astacus Esch.)
– samica 12 cm
– samiec